ÇoÇoDer – Çorapsız Çocuklar Derneği
Gönüllü Hakları

ÇoÇoDer

 • 18 yaşının altındaki her bireyi çocuk olarak kabul eder,
 • Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirgesini ve Türkiye Çocuk Hakları Bildirgesini benimser. Proje ve faaliyetlerinde bu belgelere uygun olacak şekilde hareket eder,
 • “Çocuğun yüksek yararını” gözetir ve “çocuğa zarar vermeme” ilkesi doğrultusunda çalışmalarını yürütür,
 • İç ve dış paydaşlarının da bu politikayı benimsemesine özen gösterir, yapıcı geri bildirimlere ve kendisini geliştirmeye her zaman açıktır.

ÇoÇoDer’in Prensipleri

 • Çocuk istismarının kabul edilmesi söz konusu değildir.
 • Tüm çocuk istismarları, çocuk hakları istismarını da içermektedir.
 • Çalışan çocukların haklarının korunmasın ve savunulmasının sorumluluğu herkese aittir.
 • Çocukların görüşleri her daim dinlenir ve buna göre harekete geçilir.
 • Tüm karar ve davranışlarda “çocuğun yüksek yararı” ve “çocuğa zarar vermeme” prensipleri benimsenir.
 • Çocuğun korunması ile ilgili bağlantı ve eylemler gizlilik çerçevesi içinde yürütülmektedir.

Gönüllü Kimdir?

 • Vaktini ve emeğini kamu ve toplum yararı için harcayan,
 • Kâr amacı gütmeyen ve emeği karşılığında herhangi bir ücret talebinde bulunmayan,
 • Dışarıdan herhangi bir zorlama olmaksızın ‘gönüllülük’ eylemini tamamen kendi hür iradesiyle gerçekleştiren,
 • Yaptığı çalışmalar sonucu herhangi bir bireyin bir hizmetten faydalanabiliyor olmasına olanak sağlayan,
 • Sosyal eşitsizliklerin ortadan kaldırılmasında rol alan, dezavantajlı grupların haklarının korunmasında veya toplum adına yarar sağlayacak herhangi bir konu üzerinde çalışan kişidir.
 • Bu eylemlerin bütününün gerçekleştirilmesine ise ‘gönüllülük faaliyeti’ denir.

ÇoÇoDer için gönüllülüğün belirli bir sınırlaması veya gerektirdiği katı şartları yoktur. Az ya da çok ayrımı yapılmadan kurumun amacı doğrultusunda gerçekleşen her “gönüllülük” eylemi, iş birliği ve yardım kurum için oldukça önemli ve değerlidir.

ÇoÇoDer | Gönüllü Kazanımları

 • Organizasyon deneyimi,
 • Topluma olan aidiyet duygusunu ve sorumluluğu geliştirme,
 • Toplumsal bir soruna çözüm bulma,
 • Çocuk, Çocuk Hakları, Çocuk İstismarı ve Çocuk Güvenliği gibi konularda bilgi edinme ve yetkinlik kazanma,
 • Çocukların hayatına dokunarak hem onlara daha iyi bir dünya sunmanın hem de geleceğe daha eşit çocuklar bırakmanın mutluluğunu hissetme,
 • Yeni kişilerle tanışma imkanı, sosyal çevreyi ve sosyal becerileri geliştirme,
 • Çocuk Hakları üzerine deneyimsel öğrenme süreci yaşama,
 • Atölye çalışmalarında yer alma,
 • Ekip çalışmasının bir parçası olma ve sosyal bir konum edinme.

ÇoÇoDer | Gönüllü Hakları

 • Her birey gönüllü olmak için eşit haklara sahiptir. Hiç kimse dili, dini, ırkı, rengi, siyasi görüşü, cinsiyeti, cinsel kimliği, yaşı, geçmişi veya inançlarından dolayı ayrımcılığa maruz kalmamalıdır.
 • Gönüllü olarak herhangi bir faaliyete katkısı olan ve etkin rol almış herkes dilediği taktirde “gönüllü” sıfatını almaya hak kazanır.
 • Gönüllü faaliyette bulundukları süreç içerisinde gönüllülerin insan haklarının korunmasından tam olarak yararlanma hakları mevcuttur.
 • Her gönüllünün içerisinde yer aldığı faaliyetle ilgili söz hakkı almaya, gerektiğinde ilgili birimleri uyarmaya ya da öneri sunmaya ve karar alma sürecinde etkin rol oynamaya hakkı vardır.
 • Her gönüllünün, faaliyetlerde kullanacağı bilgi ve yeteneklerini geliştirme amaçlı düzenlenen eğitim ve etkinliklere tam katılım sağlama hakkı vardır.
 • Her gönüllünün yapacağı işle ilgili ön bir bilgilendirme ve ilerleyen süreç içerisinde destek ve geribildirim almaya hakkı vardır.
 • Gönüllüler değerlendirme raporları, durum bildirileri ve aylık duyurulardan düzenli olarak haberdar edilir.
 • Gönüllüler, gönüllülük faaliyetlerindeki değerli katkıları için gerekli takdiri görmelidir. ÇoÇoDer, her gönüllüsüne hak etmiş olduğu takdiri gösterir ve gönüllülerine eşit şekilde yaklaşır.
 • Her gönüllü süreçle ilgili istek, öneri ve fikirlerini çekinmeden diğer gönüllüler ve hali hazırda var olan sorumlu ekiplerle paylaşabiliyor olmalıdır.
 • Her gönüllünün gönüllü faaliyetlerini özel ve profesyonel hayatı ile denge sağlayacak şekilde düzenleme ve buna göre hareket etme hakkı vardır.

ÇoÇoDer | Gönüllünün Sorumlulukları Nelerdir?

 • Faaliyetlerinde yer aldığı kuruluşunun misyonuna, vizyonuna, hedeflerine ve değerlerine vakıf olmalı, saygı göstermeli ve buna paralel olacak şekilde davranışlar sergilemelidir.
 • Asıl amacının kamu ve toplum yararına faydalı işler yapmak olduğunun bilincinde olmalıdır.
 • İçinde bulunduğu kuruluştan gelen taleplere gerekli dönütü vermeye çalışmalı, kurum içi toplantı ve etkinliklere olabildiğince katılım sağlamaya çalışmalıdır.
 • Her gönüllü, kurumla ilgili bilgilerin gizliliğine, üyelerin ve personelin özel hayatının gizliliğine ve gönüllü faaliyetlerin hak sahiplerine ilişkin bilgilere saygı göstermelidir.
 • Gönüllü, üstlendiği görev esnasında hoşgörülü olmalı, profesyonel yaklaşım sergilemeli ve görevinin sorumluluğunu tam anlamıyla üstlenmelidir.
 • Gönüllü bilgi, deneyim ve sahip olduğu becerileri diğer insanlarla da paylaşmaya özen göstermeli ve bu sayede topluluk içerisinde yararın gözetilmesine yardımcı olmalıdır.