7 Nisan 2016 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan böyle kısaca “KVKK” olarak anılacaktır) yürürlüğe girmiştir.

Bu kanun kapsamında, ÇoÇoDer (“Çorapsız Çocuklar Derneği”) olarak; kişisel verilerinizin güvenliğine ve mahremiyetine oldukça önem veriyor ve bu verilerinizi işlemek ve muhafaza etmek için mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaya çalışıyoruz. Kişisel verilerinizi, KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve veri sorumlusu sıfatımızla aşağıda açıklanan kapsamda işlemekteyiz.

Bu sebeple işbu “Katılımcıların Kişisel Verilerinin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni” (“Aydınlatma Metni”) vasıtasıyla üyelik başvurunuz kapsamında işlediğimiz kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

İşlediğimiz kişisel verileriniz

Dernek kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlere yapmış olduğunuz başvurular kapsamında, ilgili mevzuat ve Dernek Tüzüğü kapsamında aşağıda sayılı kişisel verilerinizi işlemekteyiz:

Kimlik Bilgileri: İsim, soy isim, doğum tarihi.

İletişim Bilgileri: İletişim adresiniz, telefon numaranız ve e-posta adresiniz ile var ise Dernek’e tarafınızla iletişim kurulması için tercih ettiğinizi bildirdiğiniz cep telefonu numaranız, faks numaranız veya size ulaşabileceğimiz diğer iletişim kanallarına ilişkin bilgileriniz.

Eğitim Bilgileriniz: Dernek kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlere yapmış olduğunuz başvuru formu kapsamında üye adayı halihazırda okuyor ise devam ettiği okul, en son bitirdiğiniz okul, bu okulu bitirme dereceniz.

Yaşadığınız Şehir: Adres bilgisi kapsamında yaşadığınız şehir bilgisi de sistemimize kaydedilmektedir. Başvurularınızın olumlu/olumsuz değerlendirilmesinin size bildirilmesi aşamasında bu verilere ihtiyaç duyuyoruz.

(Metin içerisinde yukarıda sayılı veriler gerçek kişi katılımcı adaylarımıza ve tüzel kişi katılımcı adaylarımızın gerçek kişi temsilcilerine ait olduğu ölçüde KVKK tahtında kişisel veri teşkil edecek olup, bu bilgiler bu metin içerisinde birlikte “Kişisel Veri” olarak anılacaktır.)

Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi

Kişisel Verileriniz, dernek kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlere yapmış olduğunuz başvuru formu ve Dernek Tüzüğü kapsamında Dernek’e sunduğunuz veya elektronik ortamda aktardığınız belgeler vasıtasıyla, ayrıca Dernek ile yaptığınız çeşitli iletişimler kapsamında (telefon veya elektronik posta ile Dernek ile iletişime geçmeniz gibi) Dernek yetkililerine verdiğiniz bilgiler vasıtasıyla sözlü veya yazılı olarak veya elektronik ortamlarda toplanmakta ve işlenmektedir.

Bu kapsamda Kişisel Verileriniz, etkinlik başvuruları ve etkinliklerle ilgili süreçlerin yürütülmesi, başvurularınızın değerlendirilmesi ve karara bağlanması, bunlara ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve ilgili kayıtların tutulması, 5223 sayılı Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve diğer sair mevzuat hükümleri uyarınca yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçları ile KVKK’nın 5/2(ç) maddesi gereği veri sorumlusu olan Dernek’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve 5/2(f) maddesi gereği siz katılımcı adaylarımızın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Dernek’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

Dernek, Kişisel Verilerinizin işlenmesinde başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, KVKK, ikincil mevzuat ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayınlanan rehberler ve ilke kararlar başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında belirtilen veri işleme ilkelerine ve yükümlülüklerine uygun davranmaktadır.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları

Kişisel Verileriniz, başvurularınızın değerlendirilmesi ve karara bağlanması, katılımlarınızın takibi ve bunlara ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve ilgili kayıtların tutulması ve 5223 sayılı Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve diğer sair mevzuat hükümleri uyarınca yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçları ile işlenmektedir.

Kişisel verilerinizin aktarıldığı taraflar ve aktarım amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar dahilinde Derneğimiz tarafından yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda, proje ortaklarımıza, Derneğimize hizmet veren aracı kuruluşlar ile tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına, yasal takip süreçleriyle ilgili zorunlu kişi ve kurumlara ve yetkili gerçek ve tüzel kişilere aktarılabilecektir.

Kişisel veri sahibi olarak haklarınız

KVKK’nın 11. Maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

  1. Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
  2. Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
  3. Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
  4. Yurtiçinde veya yurtdışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
  5. Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
  6. KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme
  7. 5. ve 6. maddeleri kapsamında yapılan işlemlerin Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
  9. Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

İletişim bilgileri

Adres: Karagöz mahallesi Suburcu Caddesi Ali Veli İşhanı Apartmanı no:22/57, Şahinbey/GAZİANTEP
E-posta: [email protected]